ODIN Lyktegaranti

Kjære kunde,

Takk for at du kjøpte et ODIN-produkt. Vi håper du blir fornøyd med det. Hvis det mot formodning skulle oppstå behov for service som omfattes av denne garantien, kan du ta kontakt med vår kundeservice, eller forhandleren du kjøpte produktet hos. Vi anbefaler at du leser dokumentasjonen nøye før du bestiller garantiservice, slik at du slipper eventuelt bryderi.

Din Garanti

Denne garantien gjelder for ditt ODIN-produkt, som klassifiseres som LED-lykt eller LED-bar, forutsatt at produktet er kjøpt innenfor garantiområdet (Norge). Arbeidslys Norge AS (herunder referert til som 'arbeidslys.no') garanterer at produktet er fritt for defekter i materialer og utførelse i en periode på fem (5) år fra produktets opprinnelige kjøpsdato. Defekter i materialer og utførelse defineres som defekter som påvirker produktets ytelse. Hvis det innenfor garantiperioden fastslås at produktet er defekt (på opprinnelig kjøpsdato) grunnet feil i materialer eller utførelse, vil Arbeidslys.no innenfor garantiområdet kostnadsfritt (både for deler og arbeid) reparere, eller (etter Arbeidslys.nos forgodtbefinnende) erstatte produktet eller defekte deler i samsvar med vilkårene og begrensningene nedenfor. Arbeidslys.no kan bytte ut defekte produkter eller deler med nye eller reparerte produkter eller deler. Alle produkter og deler som byttes ut blir Arbeidslys.nos eiendom.

Vilkår

 1. Garantiservice gis kun dersom produktet leveres inn innenfor garantiperioden, sammen med opprinnelig faktura eller kvittering. (Kjøpsdato og modellnavn må fremkomme på dette dokumentet.) Arbeidslys.no og forhandlere av ODIN-produkter kan nekte å utføre en kostnadsfri garantiservice dersom disse dokumentene ikke leveres inn, eller er ufullstendige eller uleselige.

 2. Garantien omfatter ikke transportkostnader og risikoer forbundet med transport av produktet til forhandler.

 3. Garantien omfatter ikke følgende:

   • Vedlikehold, reparasjoner eller utskiftning av deler grunnet slitasje.

   • Skader eller defekter som skyldes bruk, drift eller håndtering av produktet på andre måter enn den som regnes som normal bruk.

   • Skader eller endringer på produktet som skyldes misbruk, herunder:

    • Håndtering som resulterer i fysisk eller kosmetisk skade.

    • Feil montering av produkt som resulterer i fysisk eller kosmetisk skade, samt personskade eller skade av andre objekter som ikke er en del av produktet.

    • Feil ved montering som resulterer i skade på elektronikk og lysdioder, samt skade av andre elektriske systemer og komponenter som ikke er en del av produktet.

    • Reparasjoner eller forsøk på reparasjoner av personer eller bedrifter som ikke er godkjent av Arbeidslys.no for slike inngrep.

    • Justeringer eller tilpasninger.

   • Skader eller defekter som skyldes ulykker, brann, væsker, kjemikalier, andre stoffer, oversvømmelse, vibrasjoner, sterk varme, utilstrekkelig ventilasjon, strømbrudd, overdreven eller feilaktig strømtilførsel eller nettspenning, strålig, elektrostatiske utladninger, inkludert lyn, andre eksterne krefter og påvirkninger.

   • Uaktsomhet.

 4. Kostnadene for diagnostisering av produktet skal i sin helhet betales dersom en av følgende betingelser oppfylles:

  • Diagnosen av produktet som utføres av Arbeidslys.no eller et autorisert servicesenter resulterer i at du ikke har rett til reparasjon i henhold til denne garantien (uansett årsak) for å reparere feilen.

  • Eller produktet fungerer slik det skal og ingen feil avdekkes i diagnosen.

Ekskluderinger og begrensninger

Arbeidslys.no og deres forhandleres eneste forpliktelse i henhold til denne garantien er å reparere eller erstatte produkter i henhold til vilkårene i denne garantien. Arbeidslys.no er ikke ansvarlig for tap eller skade relatert til produkter, tjenester, denne garantien eller annet, herunder økonomiske eller immaterielle tap, kjøpsprisen for produktet, tap av fortjeneste, omsetning, manglende evne til å fullt ut bruke produktet eller eventuelle tilknyttede produkter, indirekte tap eller skader, tilfeldige tap eller skader eller følgetap eller -skader. Dette gjelder uansett om skaden eller tapet er relatert til redusert eller manglende evne til å bruke produktet eller eventuelle tilknyttede produkter på grunn av defekter eller manglende tilgjengelighet mens produktet/produktene er i Arbeidslys.no eller forhandleres besittelse, som forårsaker driftsstans, tap av brukstid eller forretningsforrstyrrelser.

Videre begrenses denne garantien til å kun gjelde opprinnelig kjøper, og kan ikke overføres til en annen person, bedrift, foretak eller organisasjon. Arbeidslys.no og deres forhandlere.

Forbehold av dine juridiske rettigheter

Private forbrukere har juridiske (lovbestemte) rettigheter i henhold til nasjonal lovgivning når det gjelder salg av forbrukerprodukter. Denne garantien påvirker ikke dine lovbestemte rettigheter eller rettigheter som ikke kan eksluderes eller begrenses eller rettigheter i forhold til personen du kjøpte produktet av. Du kan kreve disse rettighetene etter eget forgodtbefinnende.